SZDDł­'3A¤   3 . MiraSc¤an</¨ˇ÷­BO DY BACKG ROUND=". ./icon/b ody.jpg"  TEXT="#ř0?" bgcoWlor<�fQ"§˝┐CENTER§˝F ONT FACE ="arial"  SIZE=+2┐ COLORN7řdC�><B>Ch┐apter  ˙BG></fĆ�a/\ű<p§˝a namăe=1b rĆ3. 7 Status▀ AreaŽfoúnt░Ďx1ĆT[heŽ sýaˇ�ř *�tains  the proc ess indi cator ¸and&bar."÷­P§­>?O´show:com pleted j{obQof s�ning. ŘWŁ(width , height , size) �Ş<╗Q/T°'─bl>┐ ║'mDageFc┐lude "<%.?..","PŹp& Descreen╝s! " "CJ ?Wizards!Á�┤˝˛